BEZPŁATNE PORADY PRAWNE
bezplatne porady prawne skarzysko
bezplatne porady prawne skarzysko

Powiatowa Gra Czytelnicza to konkurs dla klas siódmych szkół podstawowych. Aby wygrać, trzeba się wykazać znajomością lektur szkolnych i innych dzieł literatury, jak również zagadnień z tej dziedziny.

Biblioteka Pedagogiczna zaprasza uczniów klas siódmych szkół z terenu powiatu skarżyskiego do udziału w drugiej edycji Powiatowej Gry Czytelniczej.

Powiatowa Gra Czytelnicza 2018 już się odbyła. Kliknij tutaj, aby zobaczyć zdjęcia i wyniki

 

Gra rozpocznie się w Bibliotece Pedagogicznej na Placu Floriańskim 1. Tam uczestnicy otrzymają wskazówki, a w różnych punktach miasta czekać będą na nich zadania. Aby je wykonać, przyda się gruntowna wiedza ze znajomości:

  • lektur szkolnych,
  • literatury popularnej dla dzieci i młodzieży,
  • teorii literatury i języka polskiego,
  • innych tekstów kultury.

W grze biorą udział zespoły 3-osobowe wraz z opiekunem.

Powiatowa Gra Czytelnicza odbędzie się 10 maja 2018 r. w godz. 10.00–13.00. Zgłoszeń należy dokonywać do 30 kwietnia br. w bibliotece na karcie uczestnictwa (do pobrania poniżej).

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę uczestnictwa

Zapraszamy do udziału!

Regulamin II Powiatowej Gry Czytelniczej „7”

Postanowienia ogólne

1. Pomysłodawcą i głównym organizatorem II Powiatowej Gry Czytelniczej „7”, zwanej dalej Grą, jest Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, zwane dalej Organizatorem.

2. Partnerami Organizatora są Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej oraz miejscowe szkoły i instytucje.

3. Honorowy patronat nad Grą objął Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

4. Gra jest organizowana w ramach obchodów XV edycji Tygodnia Bibliotek 2018, odbywającego się pod hasłem (Do)wolność Czytania!

5. Gra odbędzie się w dniu 10 maja 2018.

6. Cele Gry to:

  • wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
  • promowanie literatury, języka polskiego i innych tekstów kultury,
  • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia z wykorzystaniem gier i zabaw umysłowych,
  • promocja aktywności ruchowej.

Postanowienia szczegółowe:

1. Gra przeznaczona jest dla uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych z terenu powiatu skarżyskiego.

2. W Grze mogą wziąć udział trzyosobowe zespoły uczniów wraz z opiekunem (do trzech zespołów z każdej szkoły).

3. Warunkiem wzięcia udziału w Grze jest zgłoszenie zespołu do dnia 30 kwietnia 2018 i dostarczenie wypełnionej Karty uczestnictwa na adres: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1 (Karta uczestnictwa w załączniku).

4. Gra rozpocznie się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Skarżysku-Kamiennej o godzinie 10.00. Gra zakończy się o godzinie 13.00.

5. Przed rozpoczęciem Gry uczestnicy otrzymają Karty Gry i wskazówki dotyczące przebiegu zabawy, m.in. dotyczące lokalizacji na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej Punktów Kontrolnych Gry.

6. W każdym Punkcie Kontrolnym obecni będą animatorzy, którzy wyjaśnią zasady poszczególnych konkurencji i wręczą zadanie do rozwiązania.

7. Tematyka zadań będzie związana ze znajomością lektur szkolnych objętych programem nauczania w szkole podstawowej, literatury popularnej dla dzieci i młodzieży, teorii literatury i języka polskiego oraz innych tekstów kultury.

8. Na rozwiązanie danego zadania przewidziany jest określony czas.

9. Za rozwiązanie zadania uczestniczy otrzymają punkty (ilość punktów zależy od stopnia poprawności rozwiązania zadania) oraz wpis do Karty Gry poświadczający zaliczenie zadania.

10. Decyzja animatora w kwestii oceny poprawności wykonania zadania jest ostateczna.

11. Wszelkie próby wywierania wpływu na animatorów i ich decyzje oraz zachowania niezgodne z Regulaminem mogą stanowić podstawę do dyskwalifikacji uczestników.

12. Zwycięzcą Gry będzie zespół, który rozwiąże wszystkie zadania i uzyska największą liczbę punktów.

13. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kilka zespołów Organizator przewiduje przeprowadzenie dogrywki, w celu wskazania zwycięzców.

14. Zwycięzcom Organizator przyzna nagrody rzeczowe.

15. Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu Gry przez wszystkich uczestników.

Postanowienia końcowe:

1.Gra będzie toczyć się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Nad zachowaniem bezpieczeństwa uczniów czuwają opiekunowie.

3. Uczestnicy gry, w trakcie jej trwania, poruszają się pieszo.

4. Regulamin Gry i Karta uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej Organizatora http://pppskarzysko.pl/.

5. Udział w Grze jest jednoznaczny z akceptacją postanowień Regulaminu.

6. Udział w Grze jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie wizerunków uczestników przez Organizatora. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć lub filmów wykonanych podczas Gry, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach informacyjnych i promocyjnych.

7. W kwestiach nieprzewidzianych Regulaminem, oraz w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

8. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

9. Szczegółowe informacje można uzyskać u Organizatora: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna tel. 41 253 14 63, e-mail: biblioteka@pppskarzysko.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here