Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa – Skarżysko-Kamienna

Użyj poniższej mapy, aby dodać zagrożenie bezpieczeństwa w Skarżysku-Kamiennej

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie internetowe służące do zgłaszania sytuacji stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa i porządku publicznego.

Aby zgłosić zagrożenie, nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu z policją.

KMZB to:

 • narzędzie wymiany informacji o zagrożeniach pomiędzy Policją a społecznościami lokalnymi
 • narzędzie pozwalające na rzetelne i czytelne identyfikowanie skali i rodzaju zagrożenia
 • narzędzie służące do wskazywania zagrożeń dostrzeżonych przez obywateli

Zgłoszenie dociera do policji, gdzie odpowiednia dla miejsca występowania zagrożenia komenda policji podejmuje działania.

Portal ProSkarżysko we współpracy z Komendą Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej udostępnia swoje łamy, aby ułatwić mieszkańcom Skarżyska-Kamiennej i okolic oraz wszystkim innym osobom chcącym zgłosić zagrożenie.

Zgłaszając zagrożenie, nie trzeba podawać danych personalnych. Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przechowuje adresy IP urządzeń, z których zostały dokonane zgłoszenia. Dokonanie w aplikacji zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie adresu IP.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest umieszczona na stronie Geoportal.

Zgłoszenia, jakich można dokonać przez KMZB, są podzielone na kategorie:

 • akty wandalizmu
 • dzikie wysypiska śmieci
 • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją
 • kłusownictwo
 • miejsca niebezpieczne na wodach
 • miejsce niebezpiecznej działalności rozrywkowej
 • nielegalna wycinka drzew
 • nielegalne rajdy samochodowe
 • nieprawidłowe parkowanie
 • niestrzeżone przejście przez tory
 • niestrzeżony przejazd kolejowy
 • niewłaściwa infrastruktura drogowa
 • niszczenie zieleni
 • osoba bezdomna wymagająca pomocy
 • poruszanie się po terenach leśnych quadami
 • przekraczanie dozwolonej prędkości
 • spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
 • używanie środków odurzających
 • wałęsające się bezdomne psy
 • wypalanie traw
 • zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
 • znęcanie się nad zwierzętami
 • zła organizacja ruchu drogowego
 • żebractwo

Aby dodać zagrożenie bezpieczeństwa w Skarżysku-Kamiennej lub okolicy użyj mapy na naszym portalu. Możesz również wejść bezpośrednio na Geoportal lub użyć aplikacji na smartfony Geoportal Mobile dostępnej w App Store i Google Play.

Kroki:

 1. kliknij przycisk „Dodaj zdarzenie” (znak plusa w czerwonym kol)
 2. Wybierz kategorię
 3. Zlokalizuj zdarzenie na mapie
 4. Dodaj zdarzenie, podając m.in.:
  1. nazwę
  2. datę, dni tygodnia i godziny występowania zdarzenia
  3. możesz dodać zdjęcia lub inne pliki pomocne w uszczegółowieniu zdarzenia
 5. Zatwierdź dodanie zagrożenia

Na stronie pojawi się komunikat potwierdzający otrzymanie zgłoszenia przez Policję.

Regulamin korzystania z zasobów serwisu internetowego pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

§1 Korzystanie ze zbiorów i danych „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.

Użytkownik korzystający z „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Portalu. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.

Użytkownik korzystający ze zbiorów i usług danych „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§2 Administratorem danych prezentowanych w serwisie internetowym pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest Komendant Główny Policji.

Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przez inne podmioty w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” z przyczyn od niego niezależnych.

Administrator, w szczególności ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych przyczyn od niego niezależnych, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

§3 Serwis internetowy pn. „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” ma charakter wyłącznie poglądowy. Jego zasoby i generowane przez użytkownika mapy nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych.

§4 Korzystanie ze zbiorów danych przestrzennych „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” odbywa się za pomocą usług przeglądania i wyszukiwania danych przestrzennych opublikowanych w infrastrukturze systemu Geoportal (www.geoportal.gov.pl) utworzonego i utrzymywanego przez Głównego Geodetę Kraju.

Serwis internetowy „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” został zbudowany w oparciu o usługę API systemu Geoportal opisaną na stronie http://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/doc.

Korzystanie z serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oznacza również akceptację regulaminu Geoportalu.

§5 Dostęp i korzystanie z wymienionych wyżej usług danych przestrzennych jest powszechne i nieodpłatne.

§6 Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem serwisu „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” z tego samego adresu IP jest ograniczona do jednego zgłoszenia na dobę.

§7 Użytkownicy „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” wykorzystujący zawarte w niej informacje lub każdą ich część, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w tym w postaci papierowej lub elektronicznej), zobowiązani są do poinformowania o źródle pozyskania informacji podając źródło oraz datę pobrania. Umieszczenie na stronach internetowych odnośnika do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest dozwolone

§8 Przy korzystaniu z serwisu internetowego pod nazwą „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” zabronione jest:

 • wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają jej działanie lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu;
 • wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

§9 Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej. Uwagi do funkcjonalności mapy mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kmzb@policja.gov.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w zakresie adresów IP.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Geodeta Kraju z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa.
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 22 56 31 438, e-mail iod@gugik.gov.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych bądź gdy uznamy, że dane się zdezaktualizowały.
 • Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 • Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu wniesienie skargi do organu nadzorczego –Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy prawnego.
 • Aplikacja Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa przechowuje adresy IP urządzeń z których zostały dokonane zgłoszenia. Dokonanie w aplikacji zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie adresu IP