O PTH Skarżysko

pth skarzyskoOddział PTH w Skarżysku-Kamiennej został powołany do życia w końcu 2007 roku. Jego powstanie było wyrazem aspiracji miejscowego środowiska historyków i miłośników historii do ujęcia w pewne ramy organizacyjne i skupienie w jednej organizacji pożytku publicznego większości działań mających na celu promowanie historii miasta i regionu.

Od początku powołania zarządu oddziału rozpoczęły się działania mające na celu nie tylko unifikację owych inicjatyw pod jednym kierownictwem, ale też podjęto decyzję o wydawaniu periodyku naukowego i organizowaniu corocznych sesji popularnonaukowych. Miejscowe środowisko wsparte przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, UMCS, UJ, UW, UŚ, UMK, KUL, UŁ, UP, Delegatury IPN w Radomiu i Kielcach oraz Archiwum Państwowe i Diecezjalne w Kielcach zdążyło się już wpisać na trwałe w „krajobraz” badań regionalnych szeroko rozumianego obszaru między Wisłą a Pilicą.

Publikacje PTH Skarżysko-Kamienna

Skarżyski Słownik Biograficzny - tom II

skarzyski slownik biograficzny

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 12/2021

z dziejow regionu i miasta 2021

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 11/2020

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 10/2019

z dziejow regionu i miasta 2019

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 9/2018

Z dziejów regionu i miasta rocznik 09/2018 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 8/2017

Z dziejów regionu i miasta rocznik 08/2017 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 7/2016

Z dziejów regionu i miasta rocznik 07/2016 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 6/2015

Z dziejów regionu i miasta rocznik 06/2015 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 5/2014

Z dziejów regionu i miasta rocznik 05/2014 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 4/2013

Z dziejów regionu i miasta rocznik 04/2013 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 3/2012

Z dziejów regionu i miasta rocznik 03/2012 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 2/2011

Z dziejów regionu i miasta rocznik 02/2011 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 1/2010

Z dziejów regionu i miasta rocznik 01/2010 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 3/2012

Z dziejów regionu i miasta rocznik 03/2012 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 2/2011

Z dziejów regionu i miasta rocznik 02/2011 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 1/2010

Z dziejów regionu i miasta rocznik 01/2010 – Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej

Publikowanie w rocznikach PTH Skarżysko - informacje i zasady

Zasady przekazywania tekstów do Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej

Redakcja zwraca się do wszystkich autorów z prośbą o stosowanie następujących zasad dotyczących tekstów nadsyłanych do druku w naszym roczniku:

 • Redakcja zamieszcza teksty, które nie były dotąd publikowane ani w tradycyjnej (papierowej), ani elektronicznej formie.
 • Teksty należy przesyłać do redakcji w formie wydruku komputerowego oraz zapisu na CD (ewentualnie pocztą elektroniczną po wcześniejszym skontaktowaniu się z Redakcją).
 • Wielkość tekstu zasadniczego: nie więcej niż 40 000 znaków, na stronie po 30 wierszy po około 60 znaków, lewy margines nie mniejszy niż 4 cm, poprawki i uzupełnienia powinny być ograniczone do minimum.
 • Przypisy następują na dole każdej strony, pod tekstem zasadniczym.
 • Układ pierwszej strony artykuły, recenzji i sprawozdania należy redagować zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami. Artykuły, materiały i artykuły recenzyjne muszą być poprzedzone imieniem i nazwiskiem autora, i nazwą instytucji naukowej, z którą autor jest związany.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzania do nadesłanych materiałów zmian formalnych, wynikających z konieczności respektowania zasad edytorskich, kultury języka itp.
 • Redakcja nie płaci honorariów za teksty nie zamówione.
 • Nadesłane teksty powinny zawierać także streszczenie na ok. 1000 znaków i zestaw słów kluczowych (niezbędne do tłumaczenia na j. angielski).
 • Przy tworzeniu skrótów i opisów bibliograficznych należy kierować się zasadami typowymi dla naukowych czasopism historycznych wydawanych w Polsce, i/lub stosowanymi we wcześniejszych numerach Rocznika.
 • Nadesłanie tekstu do Redakcji Rocznika jest równoznaczne ze zgodą na poddanie się procedurze recenzowania przez recenzentów zewnętrznych (samodzielnych pracowników nauki).
 • Do prac redakcyjnych i recenzji dopuszczone będą tylko teksty, dla których Autorzy złożą Deklarację o przekazaniu praw autorskich na rzecz Rocznika.

Kliknij tutaj, aby pobrać deklarację o prawach autorskich (plik .docx)

Zapora ghostwriting

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

Co to jest zapora ghostwriting?

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Przykładami przeciwstawnymi są „ghostwriting” i „guest authorship”. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” redakcja czasopisma powinna wprowadzić odpowiednie procedury swoiste dla reprezentowanej dziedziny bądź dyscypliny nauki lub wdrożyć poniższe rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Redakcja wyjaśnia w „Instrukcjach dla autorów”, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
 3. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
 4. Redakcja powinna dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki.

Wszystkie osoby wskazane jako autorzy muszą brać taki udział w przygotowaniu pracy, aby móc wziąć odpowiedzialność za jej zawartość. Niedopuszczalne jest wskazywanie jako autora (współautora) osoby, której wkład w powstanie pracy jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca („guest authorship”). W przypadku prac przygotowanych przez więcej niż jednego autora należy przedstawić wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy, zaznaczając udział w: A – przygotowaniu projektu badań, pracy; B – zbieraniu danych, prowadzeniu badań; C – przeprowadzeniu analizy statystycznej; D – interpretacji wyników; E – opracowaniu manuskryptu; F – wyszukiwaniu literatury. Członkowie grup, którzy nie spełniają tych kryteriów, powinni być wymienieni, za ich zgodą, w podziękowaniach. Niedopuszczalne jest, aby osoba która wniosła istotny wkład w powstanie pracy nie była ujawniona jako współautor lub wymieniona w podziękowaniach („ghostwriting”). Odpowiedzialność za wskazanie autorów pracy ponosi autor przesyłający pracę do redakcji. Niestosowanie się do powyższych zasad będzie uznane za nierzetelność naukową oraz postępowanie nieetyczne. Wszelkie naruszenia zasad etycznych obowiązujących w nauce będą przez redakcję dokumentowane. W przypadku wykrycia będą ujawniane i podane do wiadomości zainteresowanych instytucji, towarzystw naukowych i redakcji innych czasopism.

Powinna zostać podana informacja o źródłach finansowania prowadzonych badań i przygotowania pracy do publikacji. Wskazany powinien być udział instytucji naukowo-badawczych lub innych podmiotów w prowadzonych badaniach i przygotowaniu pracy do publikacji.

Autorzy muszą ujawnić Redakcji i opisać na załączonym dokumencie wszystkie konflikty interesu (w tym dotyczące spraw finansowych), co do których Redakcja lub czytelnicy mogą sadzić, że odnoszą się one do przedstawionych badań lub innego materiału. Informacja ta będzie traktowana przez Redakcję jako poufna, do czasu zaakceptowania pracy do druku. Wtedy Redakcja może opublikować odpowiednie informacje razem z artykułem.

W celu uniknięcia wskazanych zjawisk w Roczniku Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Skarżysku-Kamiennej, redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o uczciwe ujawnianie faktycznego wkładu w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji o tym, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystanych przy przygotowywaniu publikacji). Jednocześnie informujemy, że główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

Kliknij tutaj, aby pobrać oświadczenie autora o ghostwriting (plik .docx)

Lista stałych recenzentów Rocznika PTH Oddział Skarżysko-Kamienna:

 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański (UJK)
 • prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS)
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga (UP)
 • dr hab. Jerzy Gapys (UJK)
 • dr hab. prof. UŚ Bożena Czwojdrak (UŚ)
 • dr hab. Dariusz Kupisz (UMCS)
 • dr hab. Jacek Legieć (UJK)
 • dr hab. prof. UŁ Jarosław Kita (UŁ)
 • dr hab. prof. UMCS Marian Chachaj (UMCS)
 • prof. dr hab. Mirosław Nagielski (UW)
 • dr hab. prof. UJK Ryszard Gryz (UJK)
 • dr hab. Roman Wysocki (UMCS)
 • dr hab. prof. Wojciech Mrozowicz (UWr)
 • prof. dr hab. Marek Wierzbicki (KUL)
 • dr hab. prof. UJK Mariusz Nowak (UJK)
 • dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN Radom)

 

Rada Naukowa Rocznika PTH Oddział Skarżysko-Kamienna:

 • prof. dr hab. Wojciech Iwańczak (przewodniczący)
 • dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska
 • dr hab. prof UJK Grzegorz Miernik
 • dr hab. prof UJK Jacek Pielas

 

Kolegium Redakcyjne Rocznika PTH Oddział Skarżysko-Kamienna:

Przewodniczący:

 • dr Piotr Kardyś

Członkowie:

 • mgr Krzysztof Zemeła,
 • dr Tadeusz Wojewoda,
 • mgr Marcin Medyński (sekretarz redakcji)

 

Kliknij tutaj, aby pobrać arkusz recenzyjny (plik .docx)

Czasopismo „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej. Z dziejów regionu i miasta” (ISSN: 2084-3771) zostało zaindeksowane na liście czasopism naukowych ICI Journals Master List 2016. Od tego momentu Redakcja i Wydawca mogą posługiwać się tą informacją w kontaktach z otoczeniem naukowym i akademickim.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2016 roku (i wcześniejszych 2014 i 2015) Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2016.
ICV 2016 = 44.57
Wyznaczona ocena ICV za rok 2016 jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2016 oraz w Paszporcie czasopisma, w bazie ICI World of Journals.

Adres:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Skarżysku-Kamiennej
ul. plac Floriański 1 (Powiatowe Centrum rozwoju Edukacji)
26-110 Skarżysko-Kamienna

Adres do korespondencji:

Polskie Towarzystwo Historyczne
Oddział w Skarżysku-Kamiennej
ul. Partyzantów 43/1
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kontakt mailowy:

pth-skarzysko-kamienna@wp.pl
kardys-p@wp.pl
tjwoj@vp.pl
krzysztofz45@o2.pl

Zarząd PTH Oddział Skarżysko-Kamienna w kadencji 2020–23:

Marcin Medyński – prezes

Krzysztof Zemeła – wiceprezes

Piotr Kardyś – wiceprezes