Promocje na internet Scarnet - kliknij i dowiedz się więcej!
Scarnet – internet światłowodowy i telewizja
Scarnet – internet światłowodowy i telewizja
Scarnet – internet światłowodowy i telewizja
Scarnet – internet światłowodowy i telewizja

Urząd miasta w Skarżysku zaprasza wszystkich fotografujących piękno naszego miast do udziału w konkursie „Skarżysko w obiektywie”. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe!

Piękno przyrody Skarżyska, zabytki, ciekawe miejsca oraz inne obiekty znajdujące się w naszym mieście mogą być tematem fotografii zgłaszanych do konkursu.

Konkurs fotograficzny „Skarżysko w obiektywie 2018” został rozstrzygnięty. Kliknij tutaj, aby zobaczyć wyniki, laureatów i najlepsze zdjęcia

 

Jest to już druga edycja konkursu. W zeszłorocznej pierwszą nagrodę zdobył Krystian Dróżdż za zdjęcie „Fajerwerki na Rejowie” (zdjęcie powyżej). Nagrodzone zdjęcia z zeszłego roku można zobaczyć tutaj: http://proskarzysko.pl/skarzysko-w-obiektywie-konkurs-fotograficzny-wyniki/

Oto najważniejsze zasady konkursu (szczegóły w regulaminie poniżej):

Czas trwania konkursu:

 • Konkurs trwa do 23 kwietnia 2018 r.

Tematyka zdjęć:

 • Zdjęcie muszą przedstawiać krajobraz gminy Skarżysko-Kamienna: piękno przyrody, zabytki, ciekawe miejsca i inne obiekty

Kto może wziąć udział?

 • Każdy, bez względu na wiek, mieszkający w Polsce

Jakie są wymagania co do zdjęć?

 • Wersje cyfrowe muszą być w formacie JPEG, rozdzielczość min. 600 DPI
 • Wersje papierowe formatu A4
 • Fotografie muszą być wykonane nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem konkursu

Ja należy dostarczyć zdjęcia?

Nagrane na płytę CD zdjęcia wraz z wypełnionym zgłoszeniem należy dostarczyć w trakcie trwania konkursu:

 • pocztą na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
 • lub dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Interesanta w urzędzie

Jakie są nagrody?

 • 1. miejsce – 750 zł
 • 2. miejsce – 500 zł
 • 3. miejsce – 250 zł

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia!

Regulamin II edycji Konkursu Fotograficznego „Skarżysko w obiektywie”

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania konkursu fotograficznego pn. „Skarżysko w obiektywie”, zwanego dalej konkursem, i uczestnictwa w nim. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z faktem, iż uczestnik konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu Fotograficznego, zwanego dalej Regulaminem, i akceptuje jego postanowienia.

1. Organizatorzy

1) Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Skarżyska Kamiennej z siedzibą przy ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko Kamienna zwany dalej Organizatorem.

2) Konkurs prowadzony jest przez Organizatora na terenie Miasta i Gminy Skarżysko-Kamienna. Konkurs rozpoczyna się w dniu ogłoszenia i trwa do 23 kwietnia 2018 r.

2. Temat

1) Temat konkursu brzmi: „Skarżysko w obiektywie”

2) Przedmiotem konkursu jest promocja Miasta i Gminy Skarżysko-Kamienna, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, i ujęcie go w fotografii.

3) Fotografie powinny odzwierciedlać piękno przyrody, zabytki, ciekawe miejsca i obiekty znajdujące się na terenie Gminy.

3. Uczestnicy

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

1) posiada miejsce zamieszkania na terenie Polski;

2) w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – uzyskała zgodę na udział w Konkursie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

3) zapoznała się z treścią Regulaminu i go zaakceptowała; w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych – jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.

4. Warunki uczestnictwa

1) Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 fotografii.

2) Przez Uczestnictwo w konkursie rozumie się dostarczenie wraz z formularzem zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu), a w przypadku osób niepełnoletnich także z deklaracją (załącznik nr 1 do Regulaminu). Formularz zgłoszenia wypełnia Uczestnik, natomiast deklarację podpisuje przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika. Prace bez powyższych dokumentów nie będą oceniane.

3) Fotografie składać należy w formie tradycyjnej (papierowej) wraz z ich wersjami cyfrowymi.

4) Fotografie powinny być wydrukowane w wersji papierowej w formacie A4 oraz zawierać wersję cyfrową zapisaną na płycie CD lub DVD. Na odwrocie każdej wydrukowanej fotografii należy umieścić metryczkę z następującymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, tytuł pracy, data wykonania, adres e-mail. Płyta powinna zawierać opis: imię, nazwisko, oraz tytuł pracy. Wersje cyfrowe zdjęć muszą spełniać następujące warunki: format JPG o rozdzielczości minimum 600 DPI.

5) W konkursie mogą być składane fotografie, które zostały wykonane nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem konkursu.

6) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyłączenia z konkursu fotografii, odbiegających od tematu konkursu.

5. Termin i warunki dostarczenia fotografii

1) Fotografie należy przesyłać pocztą, dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Miasta Skarżysko-Kamienna ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko Kamienna, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Skarżysko w obiektywie”

2) Fotografie nadesłane lub przekazane po wskazanym terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).

3) Koszt przesłania i doręczenia fotografii pokrywa nadawca.

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie fotografii konkursowych powstałe w czasie przesyłki.

5) Fotografie przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

6) Uczestnik, przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny Uczestnika, składając podpis na formularzu zgłoszenia lub deklaracji oświadcza, że:

 • Uczestnik jest autorem pracy zgłoszeniowej do konkursu i posiada autorskie prawa majątkowe do pracy fotograficznej – Utworu;
 • utwór nie narusza praw, w tym praw autorskich oraz innych praw wyłącznych, osób trzecich;
 • utwór nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu, w rozumieniu ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych;
 • przenosi nieodpłatnie na Organizatora w zakresie niezbędnym do publikacji na stronach internetowych, mediach społecznościowych, publikacjach, wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora, a także przy wystawach stanowiących podsumowanie
 • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Uczestnika.

7) W Formularzu zgłoszenia do konkursu uczestnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny zobowiązany jest zamieścić

 • tytuł fotografii;
 • pozostałe dane kontaktowe: telefon i adres poczty elektronicznej autora fotografii oraz jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego

6. Ocena fotografii konkursowych

1) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.

2) Informacja o dacie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: www.skarzysko.pl

3) Komisja ma prawo do wskazania fotografii do ekspozycji spośród prac nienagrodzonych oraz niewyróżnionych.

7. Nagrody

1) Wyłonione i nagrodzone w konkursie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej www.skarzysko.pl i na portalu Facebook

2) Spośród Uczestników zostanie wyłonionych trzech laureatów: zdobywca nagrody głównej, drugiej i trzeciej nagrody.

3) Nagrodami w konkursie jest:

Za I miejsce – 750 zł
Za II miejsce – 500 zł
Za III miejsce – 250 zł

4) Uczestnicy nagrodzeni i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

5) Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości nagrody, to do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz.2032 z późn. zm).

8. Ograniczenia

1) Organizator informuje, że niedozwolone jest przesyłanie fotografii zawierających treści mogące stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

 • zawierającego treści obsceniczne lub wulgarne;
 • nawołującego do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażającego uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;3) propagującego ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionującego prawdę historyczną;
 • godzącego w dobra osobiste Organizatora i osób trzecich;
 • naruszającego prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu w dowolnym czasie trwania konkursu fotografii zawierającej/zawierających treści niezgodne z prawem oraz z niniejszym Regulaminem w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, w szczególności otrzymania wiarygodnej wiadomości lub urzędowego zawiadomienia, że fotografia/fotografie zawiera/zawierają treści bezprawne lub jego rozpowszechnianie stanowi naruszenia praw wyłącznych, w tym praw autorskich, osób trzecich;

9. Dane Osobowe

1) Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, a także na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika na stronach internetowych www.skarzysko.pl.

2) Dane osobowe uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

3) Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia.

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w konkursie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here