Fot. rawpixel/Pixabay
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w konkursie Super Start-Up, który jest organizowany w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego 2019.

Masz ciekawy pomysł na start-up? Interesujesz się biznesem?

Jeśli tak, to Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w konkursie Super Start Up, organizowanego w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego 2019.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz rzeczowe (w tym nagrody niespodzianki od Google Internetowe Rewolucje oraz słodkości od firmy Wawel).

W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik w wieku 16-35 lat.

Aby wziąć udział w konkursie, należy w terminie do 20 września 2019 roku przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres coi@coi.skarzysko.pl.

UWAGA!
Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został wydłużony do 23 września 2019 r. do godz. 15.00.

Autorzy najciekawszych pomysłów zostaną zaproszeni do prezentacji swojej pracy podczas IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej 27.09.2019 r.

Regulamin Konkursu Super Start-Up 2019 w ramach IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej

§1 Postanowienia ogólne i cel konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie Super Start-Up 2019 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, z siedzibą przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej, działające na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23 kwietnia 2015 r. ze zm., reprezentowane przez Pana Sławomira Ciaś – Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zwane dalej Organizatorem;
 2. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Partnerzy Konkursu.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.coi.skarzysko.pl
 5. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród osób do 35 roku życia, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Skarżyska – Kamiennej oraz powiatu skarżyskiego. W ramach Konkursu zostanie wyłoniony najlepszy pomysł biznesowy dotyczący rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna (zwany dalej Projektem).

§2 Zasady Uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat oraz nie ukończyła 35 lat bądź Zespół Projektowy składający się z osób fizycznych spełniających kryteria wieku 16–35 lat (dalej zwany „Uczestnikiem”).
 2. Zespół Projektowy, o którym mowa w ust. 1, to grupa osób fizycznych, które wspólnie pracują nad Projektem.
 3. Uczestnicy, którzy są niepełnoletni, muszą posiadać zgodę swoich opiekunów prawnych do uczestnictwa w Konkursie.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Projekt;
 5. Zgłoszenia Projektu do Konkursu należy dokonać do dnia 20 września 2019 r. do godz. 24.00.
 6. Każdy Uczestnik zgłaszający Projekt wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 100 ze zm.). Dane osobowe uczestnika Konkursu oraz jego rodziców/ opiekunów prawnych są zbierane i zostaną wykorzystane w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Dane osobowe nagrodzonych uczestników mogą być przekazane osobom trzecim, jak i podlegać publikacji w ramach realizacji konkursu przez Organizatora. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystanie przez Organizatora Konkursu lub podmiot przez niego upoważniony, danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o Uczestnikach, a w szczególności o zwycięzcach Konkursu. Wszystkie dane Uczestników będą wyłącznie wykorzystane do celów konkursu. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego warunki.
 7. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przesłanek z ust. 1-6 oraz przedstawienie Projektu pomysłu biznesowego dotyczącego rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
 8. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Projektu na Konkurs wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora, tj. http://www.coi.skarzysko.pl na adres elektroniczny Organizatora tj. coi@coi.skarzysko.pl
 9. Organizator zaleca Uczestnikom dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiej prezentacji multimedialnej lub filmu (w formie linku do filmu lub prezentacji zamieszczonych na dostępnym serwerze lub np. na youtube, vimeo);
 10. W imieniu Zespołu Projektowego formularz zgłoszeniowy składa lider Zespołu upoważniony przez pozostałych członków Zespołu, wskazanych w zgłoszeniu, do przekazywania ich danych Organizatorowi.
 11. Projekt uważa się za zgłoszony po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego.

§3 Kapituła Konkursu

 1. Organem oceniającym zgłoszone Projekty i wybierającym zwycięzców jest Kapituła Konkursu (zwana dalej Kapitułą), której przewodniczy Przewodniczący. W skład Kapituły wchodzi od 3 do 7 członków.
 2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje Organizator w terminie do dnia 13 września 2019r.
 3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców i podmiotów współpracujących z Organizatorem,
 4. Do dnia 27 września 2019 roku skład osobowy Kapituły pozostaje niejawny;
 5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Uczestników przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także do uznania zgłoszenia za wadliwe po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie. O uznaniu zgłoszenia za wadliwe Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
 6. Kapituła na wniosek Przewodniczącego może przyznać również honorowe wyróżnienia.

§4 Wybór Zwycięzcy

 1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie.
 2. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
 3. Pierwszy etap: Kapituła Konkursu oceni nadesłane zgłoszenia i zakwalifikuje nie więcej niż 3 Uczestników do etapu drugiego – etapu prezentacji. Termin: do 23 września 2019 r.;
 4. Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora http://www.coi.skarzysko.pl w dn. 23 września 2019 roku;
 5. Drugi etap: Prezentacja osobista Projektów przez Uczestników, w dn. 27 września 2019 roku, w trakcie IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej; Czas prezentacji dla każdego Uczestnika wynosi maksymalnie 10 minut.
 6. Wybór Zwycięzcy nastąpi w dn. 27 września 2019 roku w trakcie IV Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej.
 7. Kapituła Konkursu dokona wyboru Zwycięzcy, na podstawie danych zawartych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym oraz biorąc pod uwagę przeprowadzoną prezentację w dn. 27 września 2019 roku.
 8. Kapituła Konkursu wybierze Zwycięzcę kierując się osądem profesjonalnym oraz biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
 9. wiarygodność diagnozy rynku leżącej u podstawy Projektu, w tym szczególnie źródła i jakość danych;
 10. innowacyjność i kreatywność Projektu,
 11. unikalność rozwiązania Projektu oraz jego potencjał rynkowy.
 12. Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.

 §5 Nagroda

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma:
 • tytuł „Zwycięzca Konkursu Super Start up 2019”;
 • nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100);
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Konkursu;

2. Zdobywca 2. Miejsca w Konkursie otrzyma:

 • tytuł: „Zdobywca 2. Miejsca w Konkursie Super Start-Up 2019
 • nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100);
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Konkursu;

3. Zdobywca 3. Miejsca w Konkursie otrzyma:

 • tytuł: „Zdobywca 3. Miejsca w Konkursie Super Start-Up 2019
 • nagrodę pieniężną w wysokości 300,00 zł brutto (słownie: trzysta złotych, 00/100);
 • nagrody rzeczowe ufundowane przez Partnerów Konkursu;

4. Nagroda pieniężna zostanie wpłacona na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

5. Żadna z nagród, o których mowa powyżej, nie zobowiązuje jak również nie uprawnia Organizatora do jakiejkolwiek partycypacji w Projekcie, w szczególności do objęcia udziałów lub akcji.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Kwota wypłaconej nagrody pieniężnej pomniejszona zostanie o wszelkie należności publicznoprawne, w tym podatkowe, w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia Uczestników w tym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody pieniężnej w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwe bądź fałszywe informacje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w IV Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o Projekcie do celów promocyjnych Konkursu.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Organizator.
 6. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu dotyczących Projektu.
 7. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów dojazdu ani nie zapewnia zakwaterowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie przed wyborem Zwycięzcy. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. W przypadku sporów sądowych na tle stosowanie niniejszego Regulaminu, właściwym jest sąd dla siedziby Organizatora.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to