Z dziejów regionu i miasta – rocznik 10/2019 – PTH Skarżysko

 

Strzałki do przewijania stron znajdują się na dole każdej strony

pth-skarzysko-z-dziejow-regionu-i-miasta-10-2019

 

Z dziejów regionu i miasta – rocznik 10/2019 – spis treści:

 

Wojciech Iwańczak – Po pierwszej dekadzie.

Bibliografia zawartości tomów 6–9 Rocznika Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej „Z dziejów regionu i miasta”, lata 2015–2018 (zestawił Marcin Medyński).

Indeks osób t. 6–10 (zestawił Marcin Medyński).

Indeks miejscowości t. 6-10 (zestawił Marcin Medyński).

Marcin Medyński – Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej.
The Polish Historical Society Skarżysko-Kamienna Branch.
Польское Историческое Общество Отделение в Скаржиско-Каменной.

 

Artykuły/Essays/Статьи:

Nina Glińska – Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego. Charakterystyka, stan zachowania, problemy ochrony.
Archaeological sites entered into the register of the historical monuments of the Świętokrzyskie Voivodeship. Description, the state of preservation, problems with protection.
Археологические места вписанные в реестр памятников свентокшиского воеводства. Характеристика, состояние сохранения, проблемы охраны.

Marcin Janakowski – Dokument rozgraniczenia dóbr Niekłania i Chlewisk z 18 sierpnia 1534 r. – wycinek z topograficznego i gospodarczego obrazu dorzecza górnej Kamiennej w pierwszej połowie XVI wieku.
Document of 18 August 1534 on separation of Niekłań and Chlewiska estates – topographic and economic outline of the upper Kamienna River river-basin in the first half of the 16 th century.
Документ разграничения имуществ Неклання и Хлевиск – 18 августа 1534 года – вырезка из топографичной и экономической картины бассейна верхней Каменной в первой половине XVI века.

Jacek Pielas – Rejestry pospolitego ruszenia powiatu chęcińskiego z XVII wieku. Z badań nad regionalną działalnością publiczną szlachty w okresie staropolskim.
Registers of levee-en-masse of Chęciny district in the 17 th century. Research on regional public activity of the nobility in the Old Poland era.
Реестры военной службы мужчин хэнчиньского повята в XVII веке. Из исследований над региональной публичной деятельностью шляхты в древнепольском периоде.

Katarzyna Lisowska – Tożsamość Skarżyska-Kamiennej w ujęciu urbanistyczno-architektonicznym.
Skarzysko-Kamienna identity as regards the town-planning and the architecture.
Тождественность Скаржиско-Каменной в градостроительно-архитектурном подходе.

 

Materiały/Source materials/Материалы:

Marcin Medyński – Petycja mieszczan sandomierskich do króla i cesarza Aleksandra II z 1860 roku.
The petition of Sandomierz burghers of 1860 filed with the king and the emperor Alexander II.
Петиция сандомерских мещан к королю и императору Александра II с 1860 года.

 

Pro memoria:

Jerzy Krauze (17 listopada 1923 r. – 11 sierpnia 2019 r.) (Marcin Medyński).

Ireneusz Władysław Kuliński (27 czerwca 1937 r. – 18 sierpnia 2019 r.) (Marcin Medyński).

 

Recenzje, omówienia, sprawozdania/Reviews, discussions, reports/Рецензии, обсуждения, отчёты:

Sylwia Konarska-Zimnicka – „Wenus panią roku, Mars towarzyszem…”. Astrologia w Krakowie XV i początku XVI wieku, Wydawnictwo UJK, Kielce 2018, ss. 454 (Piotr Kardyś).

Zamek królewski w Chęcinach na tle Europy Środkowej. Geneza – funkcje – znaczenie, red. Beata Wojciechowska, Sylwia Konarska-Zimnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2018, ss. 222, il. (Piotr Kardyś).

Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego, t. 8, cz. 1, [Jerzy Michta, Bożena Piasecka], ss. 206, il.; J. F. Carosi, Podróże po polskich prowincjach, obserwacje mineralogiczne i inne dodatkowe opisy tych ziem (wersja polska i niemiecka), t. 8, cz. 2, [Jerzy Michta, Ewa Martyna, Jan Filip Carosi, Johann Philipp von Carosi’s], ss. 375, il.; t. 8, cz. 3, [Jerzy Michta, Ewa Martyna, Jan Filip Carosi, Johann Philipp von Carosi’s], ss. 436, il.; pod red. naukową Jerzego Michty, [w:] Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624–2024, red. naukowa Jerzy Michta, Kielce 2018 (Piotr Kardyś).

Jacek Rafalski, Na ścieżkach historii gminy Mirzec, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Mirzec”, Mirzec 2018, ss. 141, [2], il., mapy (Marcin Medyński).

Skarżyskie spotkania z historią 2.0 (9 listopada 2018 r.) (Piotr Kardyś).

Informacja dla autorów Rocznika Oddziału PTH w Skarżysku-Kamiennej (Guideline).

 

Ilustracje/Illustrations/Иллюстрации