Budżet Obywatelski 2019: Wkrótce ruszy nabór wniosków

1978
REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Kolejna edycja budżetu obywatelskiego w Skarżysku ruszy lada chwila. Projekty, które będą realizowane w 2019 roku, będą wyłonione jeszcze w tym roku.

Tak jak i w latach poprzednich, tak i tym razem na projekty zaproponowane przez mieszkańców Skarżyska przeznaczone będzie 400 tysięcy złotych. Najważniejsza zmiana jest jednak taka, że maksymalna kwota realizacji jednego to 100 tysięcy złotych, a nie 50 tysięcy, jak dotychczas. Nie oznacza to jednak, że zostaną zrealizowane tylko cztery inwestycje. Może być więcej, ale mniej kosztownych.

Wnioski projektów do budżetu obywatelskiego na 2019 rok będą przyjmowane od 7 maja do 29 czerwca 2018 roku. Urząd miasta przedstawił harmonogram czasowy budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

Budżet Obywatelski Skarżysko 2019 – harmonogram:

 • od 7 maja do 29 czerwca 2018 roku – składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok,
 • od 2 do 6 lipca 2018 roku – weryfikacja zgłoszonych propozycji pod względem formalnym
 • od 9 do 20 lipca 2018 roku – ocena merytoryczna projektów,
 • od 23 do 27 lipca 2018 roku – opracowanie ostatecznej listy projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców,
 • do 31 lipca 2018 roku – podanie przez prezydenta miasta do publicznej wiadomości ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie oraz listy projektów odrzuconych,
 • od 3 do 16 września 2018 roku – głosowanie na zweryfikowane projekty
  od 3 do 16 września 2018 roku – głosowanie na zweryfikowane projekty – przesuniecie terminu głosowania spowodowane nabyciem przez UM nowej aplikacji do głosowania internetowego
 • od 1 do 5 października 2018 roku – przeliczenie głosów oraz przedstawienie wyników głosowania,
 • do 15 listopada 2018 roku – ujęcie wygranych projektów w projekcie budżetu miasta Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok,
 • 2019 rok – realizacja projektów.
REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Wnioski do budżetu obywatelskiego na rok 2019 należy składać na specjalnych formularzach (do pobrania poniżej), wraz z wymaganymi załącznikami, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub też przesyłać drogą pocztową na adres urzędu miasta z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Ważne:

 • jeżeli projekt będzie realizowany na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt,
 • do wniosku należy dołączyć także kosztorys oraz mapę obejmującą teren, na którym projekt miałby być zrealizowany,
 • wprowadzono możliwość dokonania zmian we wniosku przez wnioskodawcę na etapie oceny merytorycznej. Zmiany będą mogły dotyczyć ograniczenia zakresu rzeczowego (w przypadku gdyby realizacja całości nie mieściła się w kwocie przeznaczonej na realizację jednego projektu) lub doprecyzowania opisu zadania.

Pobierz:

Wniosek w formacie DOCX

Wniosek w formacie PDF

Regulamin Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej

TEKST UJEDNOLICONY PO ZMIANACH W DNIU 15.02.2018 r.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Budżet  Obywatelski  jest  inicjatywą  obywatelską,  którą  należy  rozumieć  jako  formę  konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na wskazane przez mieszkańców projekty zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

2. Środki  Budżetu  Obywatelskiego  mogą  być  przeznaczone  na  realizację  projektów  o charakterze inwestycyjnym, należących do zadań własnych gminy i możliwych do zrealizowania w  roku budżetowym.

Rozdział 2.

Środki finansowe

§ 2.

1. Środki finansowe przewidziane na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Skarżyska-Kamiennej na każdy rok budżetowy określa Prezydent Miasta.

2. Informację o wysokości środków, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie  jej  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Skarżyska-Kamiennej, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w lokalnych mediach, w terminie do 30 czerwca każdego roku na rok następny.

Rozdział 3.

Harmonogram realizacji

§ 3.

1. Konsultacje społeczne obejmują cały obszar Miasta Skarżyska-Kamiennej.

2. Prezydent  Miasta  określi  w  drodze  Zarządzenia  harmonogram  realizacji  działań  objętych  procedurą Budżetu Obywatelskiego w terminie do 30 kwietnia każdego roku na rok następny.

3. W Zarządzeniu, o którym mowa w ust. 2 Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej określi co najmniej:

a) miejsce i termin zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego,

b) termin weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań,

c) termin głosowania na zweryfikowane projekty,

d) termin ogłoszenia wyników głosowania.

4. Informację o działaniach podjętych w związku z realizacją procedury budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta opublikuje w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miasta, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta oraz w lokalnych mediach.

Rozdział 4.

Zgłaszanie projektów

§ 4.

1. Propozycję  projektu  do  zrealizowania  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  może  zgłosić  każdy mieszkaniec Miasta Skarżyska-Kamiennej, który ukończył 16 rok życia. 2. Propozycję  projektu,  o  którym  mowa  w  ust.  1    składa  się  na  formularzu  zgłaszania  projektu  do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Formularz  zgłaszania  projektu  do  zrealizowania  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  udostępnia  się  w Biuletynie  Informacji  Publicznej,  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  oraz  siedzibie Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej  ul. Sikorskiego 18.

4. Do formularza zgłoszenia projektu wnioskujący dołącza listę poparcia dla projektu podpisaną przez co najmniej  50  mieszkańców  Miasta  Skarżyska-Kamiennej,  którzy  ukończyli  16  rok  życia.  Dla  ważności zgłoszenia niezbędne jest aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych  na osiedlu na terenie którego realizowany byłby projekt.

4a. Jeżeli wnioskujący przewiduje realizację projektu na terenie więcej niż jednego osiedla niezbędne jest, aby co najmniej 50 % z osób podpisujących listę poparcia było zameldowanych  na osiedlach, na terenie których realizowany byłby ten projekt.

5. Każdy mieszkaniec może zgłosić nie więcej niż jedną propozycję zadania do Budżetu Obywatelskiego.

6. Zgłoszenie  zadania  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  lub  udział  w  głosowaniu  wymaga  wyrażenia zgody na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie z  ustawą z  dnia 29  sierpnia  1997  r. o  ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r poz. 2135).

7. Wypełniony  formularz  projektu  wraz  z  listą  poparcia  i  załącznikami  składa  się  w  Urzędzie  Miasta Skarżyska-Kamiennej ul. Sikorskiego 18 lub przesyła drogą pocztową na adres Urzędu z dopiskiem „Budżet Obywatelski”. W każdym przypadku za datę złożenia projektu uznaje się dzień wpływu do Urzędu.

8. Zgłoszenie projektu uważa się za ważne, jeżeli wpłynie on w terminie oraz zostaną wypełnione wszystkie pola  formularza,  oraz  zostaną  załączone  kosztorysy  oraz  mapa  obejmująca  teren  na  którym miałby być zrealizowany projekt.

9. Zgłoszenia  dokonane  w  innej  formie  niż  określona  w  ust.  7  oraz  przed  lub  po  upływie  terminu wyznaczonego w harmonogramie konsultacji Budżetu Obywatelskiego nie będą rozpatrywane.

10. Każdy  zgłaszany  projekt  musi  przyczyniać  się  do  pozytywnego  rozwoju  Miasta  i  powinien  dotyczyć budowy lub remontu elementów infrastruktury miejskiej, z wyłączeniem remontów elementów infrastruktury miejskiej na terenach zarządzanych przez jednostki organizacyjne gminy.

11. Jeżeli  projekt  dotyczy  budowy  infrastruktury  miejskiej  na  terenach  zarządzanych  przez  jednostki organizacyjne, dla ważności zgłoszenia projektu niezbędne jest załączenie zgody na powyższe podpisanej przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki na terenie której miałby być realizowany projekt.

12. Każdy  zgłaszany  projekt  musi  dotyczyć  zadania  planowanego  do  realizacji  na  terenie  będącym własnością lub będącym we władaniu miasta.

13. Zgłaszany  projekt  nie  może  polegać  na  inwestowaniu  w  budynki  zarządzane  przez  jednostki organizacyjne gminy.

14. W  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  należy  zgłaszać  wyłącznie  takie  zadania,  które  umożliwiają korzystanie z efektu ich realizacji przez ogół mieszkańców, tj. na terenach stanowiących tereny ogólnodostępny siedem dni w tygodniu, co najmniej w godzinach 6.00 – 22.00.

15. Całkowity koszt jednego  zadania  w  ramach  zgłaszanego  projektu  nie  może  przekroczyć  1/4  środków przeznaczonych  na  realizację  Budżetu  Obywatelskiego  określonej  przez  Prezydenta  Miasta. Z kwoty przeznaczonej na  realizację  każdego  zadania  w  ramach  Budżetu  Obywatelskiego  wydzielone  zostaje 5% na pokrycie kosztów wykonania map, prac projektowych oraz nadzoru inwestorskiego.

16. Wszystkie zgłoszone projekty wpisane zostaną na listę w kolejności wg daty wpływu. Rozdział 5.

Weryfikacja zgłoszonych projektów

§ 5.

1. Projekty zgłoszone przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej po upływie terminu określonego Zarządzeniem Prezydenta jako termin składania projektów.

2. Po  pozytywnej  weryfikacji  formalnej  propozycje  projektów  przekazywane  są  do  właściwych  komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej  do oceny merytorycznej.

3. Ocena merytoryczna dokonywana jest według następujących kryteriów:

a) możliwości realizacji w trakcie roku budżetowego,

b) gospodarności,

c) kosztów realizacji,

d) możliwości  zabezpieczenia  w  budżecie  na  kolejne  lata  ewentualnych  środków,  które  dany  projekt  może generować w przyszłości.

3a.  Na  etapie  oceny  merytorycznej  dopuszcza  się  możliwość  dokonywania  zmian  w  złożonym  wniosku, polegających  na  ograniczeniu  zakresu  rzeczowego  (w  przypadku  gdyby  realizacja całości  nie  mieściła  się w kwocie  przeznaczonej  na  realizację  jednego  projektu)  lub  doprecyzowaniu  opisu  zadania.  Zmiany  te dokonywane są na wezwanie merytorycznych komórek Urzędu Miasta.

4. Projekty:

1) których  wymagany  budżet  całkowity  na  realizację  przekraczałby  wysokość  środków  przeznaczonych  na realizację jednego projektu w danym roku,

2) które są sprzeczne z obowiązującymi w mieście planami i programami,

3) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności,

4) które  zakładają  realizację  jedynie  części  zadania,  w  tym  sporządzenia  wyłącznie  projektu  bądź  planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie zostaną zweryfikowane negatywnie oraz odrzucone na etapie oceny merytorycznej. Komórka Urzędu, która dokonała negatywnej  weryfikacji projektu zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia podjętej decyzji i przekazania jej do Zespołu Opiniującego.

5. Komórka  dokonująca  oceny  merytorycznej  przekazuje  zweryfikowane  pozytywnie  pod  względem merytorycznym projekty wraz z opisem i rekomendacjami do Zespołu Opiniującego.

6. Zespół Opiniujący powołuje w drodze Zarządzenia Prezydent, a w jego skład wchodzą co najmniej:

a) Sekretarz Miasta,

b) Przewodniczący Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej,

c) Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Zagranicą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej,

d) przedstawiciele klubów Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej.

7. Zespół Opiniujący dokona analizy przedstawionych projektów na podstawie rekomendacji oraz opracuje ostateczną listę projektów uporządkowanych w kolejności alfabetycznej, które poddane zostaną pod głosowanie mieszkańców.

8. Decyzję  o  odrzuceniu  projektu  spośród  projektów  zweryfikowanych  pozytywnie  na  etapie  oceny merytorycznej Zespół Opiniujący podejmuje zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.

9. Ostateczne  listy  projektów  przeznaczonych  do  poddania  pod  głosowanie  mieszkańców  oraz  lista projektów odrzuconych (wraz z uzasadnieniem) opublikowana zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Rozdział 6

Wybór projektów

§ 6.

1. Wyboru projektów do realizacji dokonują mieszkańcy w głosowaniu powszechnym.

2. Prawo do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Skarżysko-Kamienna, który ukończył 16 rok życia i jest zameldowany na terenie miasta

Skarżyska-Kamiennej.

3. Głosowanie  możliwe jest  w  formie  elektronicznej lub  w  formie  papierowej  z  zastrzeżeniem,  że  każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

4. W  miejscu  do  głosowania  oraz  na  stronie  internetowej  przez  którą  można  będzie  oddawać  głosy udostępnia  się  opisy  wszystkich  projektów  znajdujących  się  na  liście    i  poddanych  pod  głosowanie mieszkańców.

5. Szczegółowe zasady głosowania zostaną ustalone przez Prezydenta Miasta zarządzeniem.

§ 7. Wzór karty do głosowania ustala w Zarządzeniu Prezydent Miasta.

§ 8.

1. Nad  prawidłowym  przebiegiem  głosowania  piecze  sprawuje  Komisja  Wyborcza  powołana  przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w drodze Zarządzenia.

2. Obliczenie  wyników  głosowania  polega  na  zsumowaniu  liczby  ważnych  głosów  oddanych  przez mieszkańców na każdy z projektów.

3. Na  podstawie  wyników  głosowania  sporządzona  zostanie  lista  rankingowa  projektów  uporządkowana według liczby oddanych głosów, od zadania z największą do zadania z najmniejszą liczbą głosów.

4. Do realizacji z Budżetu Obywatelskiego zostaną zakwalifikowane kolejno projekty, których suma ogółem nie  przekroczy  kwoty  określonej  przez  Prezydenta  w  informacji,  o  której  mowa  w  §  2  ust.  2.  Środki  nie wykorzystanie w danym roku powiększają kwotę środków do wykorzystania w roku następnym

5. W  przypadku,  gdy  co  najmniej  dwa  projekty  uzyskały  taką  samą  liczbę  głosów  o  realizacji  decyduje losowanie przeprowadzone przez Komisję Wyborczą.

6. Wyniki głosowania podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej,  na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta  Skarżyska-Kamiennej,  na  tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie Urzędu oraz w lokalnych mediach.

§ 9.

1. Wszystkie projekty przeznaczone do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Prezydent Miasta ujmuje w projekcie uchwały budżetowej lub w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu miasta.

2. Prezydent  Miasta  Skarżyska-Kamiennej  przedstawia  mieszkańcom  Miasta  Skarżysko-Kamienna sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego w terminie do końca I kwartału roku następnego, poprzez publikację  sprawozdania  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz    na  stronie  internetowej  Urzędu  Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 10.  Regulamin może być zmieniony w trybie właściwym do jego wprowadzenia.

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to