W Związkowcu również kiedyś działało kino

„Tropy wiodą przez kina” to tytuł gry miejskiej, której uczestnicy będą przemierzać Skarżysko śladami miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się lub znajdują nadal kina. Do wspólnej zabawy zaprasza Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Po bardzo udanej edycji gry przeznaczonej dla uczniów szkół, biblioteka publiczna zaprasza do kolejnej edycji każdego chętnego. Można startować indywidualnie, a można w grupach, np. całą rodziną.

Gra polega na odwiedzeniu miejsc, w których znajdowały się lub nadal znajdują skarżyskie kina. W każdym miejscu na uczestników czekać będą zadania, a punkty zdobyte za ich rozwiązanie dadzą końcowy wynik. Na najlepszych czekać będą nagrody książkowe.

Gra miejska „Tropy wiodą przez kina” odbędzie się 15 lipca 2018 r. (niedziela) od 14:30 do 17:30. Punktem startowym gry jest skrzyżowanie ulic Staszica i Limanowskiego na Kamiennej, przy budynku dawnego kina Kometa.

Uczestnicy decydujący się na udział w grze zobowiązani są do zapoznania się z książką Jerzego Krauze pt.: „Kina w Skarżysku-Kamiennej 1909-2004”, która jest dostępna w filiach przy ul. Sezamkowej i ul. Towarowej. Dostępność można sprawdzić pod adresem: http://185.129.115.36:32285/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22262

Zgłoszenie należy złożyć do dnia gry w filii biblioteki przy ul. Towarowej 20 lub przynieśc na grę.

Bliższych informacji udziela Piotr Salwa. Możne je uzyskać mailem p.salwa@biblioteka24.eu.

Zapraszamy do udziału.

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę zgłoszenia

Regulamin Gry Miejskiej „Tropy wiodą przez kina”

§ 1. Organizator i organizacja Gry

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Tropy wiodą przez kina „, zwanej dalej Grą, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.

2. Przez organizację Gry rozumie się wędrówkę śladami miejsc, w których zlokalizowane były kina w mieście i wykonanie zadań konkursowych. Czytelnicy biorący udział w grze będą się przemieszczać po mieście indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, w związku z powyższym organizator odpowiada jedynie za obsługę gry.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik decydujący się na udział w grze zobowiązany jest do zapoznania się z książką Jerzego Krauze „Kina w Skarżysku-Kamiennej 1909–2004”.

2. Warunkiem udziału w Grze jest złożenie do 6 lipca br. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20, karty zgłoszenia i wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Uczestnik biorący udział w grze powinien mieć odpowiedni stan zdrowia i kondycję umożliwiającą  przebycie  trasy,  a  także  ubranie  i  obuwie  dostosowane  do  warunków pogodowych.

4. Uczestnik gry powinien posiadać sprawny telefon komórkowy i długopis.

§ 3. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 6 lipca br. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20. Dodatkowe informacje zgłaszający mogą uzyskać drogą mailową: p.salwa@biblioteka24.eu

2. Poprzez przekazanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

– wzięciu udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

– przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu,

– publikację przez organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika w dokumentacji internetowej, fotograficznej, ewentualnie filmowej zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. Zm.).

§ 4. Ochrona danych osobowych

11. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Gry jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się będzie  na  zasadach  przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia gry miejskiej.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w grze.

4. Uczestnikom gry, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  przenoszenia  danych,  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.  Uczestnik  konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska,  w  celu informowania (także w mediach) o wynikach gry.

8.  Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  gry  nie  będą  przetwarzane  w  sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.  Dane  uczestników  gry  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym,  z  wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

10  Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte, odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 5. Zasady Gry

1. Gra odbędzie się 15 lipca 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej. Rozpocznie się o godz. 14:30 i potrwa ok. trzy godziny.

2. Punktem startowym Gry jest skrzyżowanie ulic Staszica i Limanowskiego na Kamiennej, przy budynku dawnego kina „Kometa”.

23. Zadaniem uczestników Gry będzie odnalezienie na podstawie otrzymanych wskazówek miejsc,  w  których  zlokalizowane  były  pozostałe  kina  w  mieście,  przejście  całej  trasy i wykonanie zadań konkursowych na poszczególnych punktach kontrolnych.

4. Po trasie Gry poruszać się będzie wolno tylko pieszo. Zabrania się korzystać z komunikacji miejskiej, rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów.

5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

6. Gra zakończy się ok. godziny 17:30. Odnalezienie miejsca finału Gry jest jednym z zadań konkursowych. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem miejsca finału, uczestnik gry może uzyskać informację pod numerem tel. 517 968 351, na pół godziny przed planowanym zakończeniem Gry.

§ 6. Wyłanianie zwycięzcy Gry

1. Wygrywa uczestnik lub grupa uczestników, którzy za wykonane zadania zbiorą największą liczbę punktów.

2. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez dwóch lub więcej uczestników, przeprowadzona zostanie dogrywka ustna ze znajomości tematyki filmowej.

3. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się około godz. 17:30 w miejscu zaplanowanym na finał Gry.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, skrócenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą: e-mail, sms lub telefonicznie.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn losowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here