W Związkowcu również kiedyś działało kino
Promocje na internet Scarnet - kliknij i dowiedz się więcej!
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna

„Tropy wiodą przez kina” to tytuł gry miejskiej, której uczestnicy będą przemierzać Skarżysko śladami miejsc, gdzie kiedyś znajdowały się lub znajdują nadal kina. Do wspólnej zabawy zaprasza Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

Po bardzo udanej edycji gry przeznaczonej dla uczniów szkół, biblioteka publiczna zaprasza do kolejnej edycji każdego chętnego. Można startować indywidualnie, a można w grupach, np. całą rodziną.

Gra polega na odwiedzeniu miejsc, w których znajdowały się lub nadal znajdują skarżyskie kina. W każdym miejscu na uczestników czekać będą zadania, a punkty zdobyte za ich rozwiązanie dadzą końcowy wynik. Na najlepszych czekać będą nagrody książkowe.

Gra miejska „Tropy wiodą przez kina” odbędzie się 15 lipca 2018 r. (niedziela) od 14:30 do 17:30. Punktem startowym gry jest skrzyżowanie ulic Staszica i Limanowskiego na Kamiennej, przy budynku dawnego kina Kometa.

Uczestnicy decydujący się na udział w grze zobowiązani są do zapoznania się z książką Jerzego Krauze pt.: „Kina w Skarżysku-Kamiennej 1909-2004”, która jest dostępna w filiach przy ul. Sezamkowej i ul. Towarowej. Dostępność można sprawdzić pod adresem: http://185.129.115.36:32285/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=22262

Zgłoszenie należy złożyć do dnia gry w filii biblioteki przy ul. Towarowej 20 lub przynieśc na grę.

Bliższych informacji udziela Piotr Salwa. Możne je uzyskać mailem p.salwa@biblioteka24.eu.

Zapraszamy do udziału.

Kliknij tutaj, aby pobrać kartę zgłoszenia

Regulamin Gry Miejskiej „Tropy wiodą przez kina”

§ 1. Organizator i organizacja Gry

1. Organizatorem Gry Miejskiej „Tropy wiodą przez kina „, zwanej dalej Grą, jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. prof. Włodzimierza Sedlaka.

2. Przez organizację Gry rozumie się wędrówkę śladami miejsc, w których zlokalizowane były kina w mieście i wykonanie zadań konkursowych. Czytelnicy biorący udział w grze będą się przemieszczać po mieście indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach, w związku z powyższym organizator odpowiada jedynie za obsługę gry.

§ 2. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnik decydujący się na udział w grze zobowiązany jest do zapoznania się z książką Jerzego Krauze „Kina w Skarżysku-Kamiennej 1909–2004”.

2. Warunkiem udziału w Grze jest złożenie do 6 lipca br. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20, karty zgłoszenia i wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Uczestnik biorący udział w grze powinien mieć odpowiedni stan zdrowia i kondycję umożliwiającą  przebycie  trasy,  a  także  ubranie  i  obuwie  dostosowane  do  warunków pogodowych.

4. Uczestnik gry powinien posiadać sprawny telefon komórkowy i długopis.

§ 3. Zgłoszenia

1. Zgłoszenia do Gry przyjmowane są do 6 lipca br. w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20. Dodatkowe informacje zgłaszający mogą uzyskać drogą mailową: p.salwa@biblioteka24.eu

2. Poprzez przekazanie zgłoszenia do udziału w Grze uczestnik wyraża zgodę na:

– wzięciu udziału w Grze na warunkach określonych w niniejszym regulaminie,

– przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu,

– publikację przez organizatora wizerunku oraz imienia i nazwiska uczestnika w dokumentacji internetowej, fotograficznej, ewentualnie filmowej zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z póz. Zm.).

§ 4. Ochrona danych osobowych

11. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Gry jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Towarowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna. Przetwarzanie danych  osobowych  odbywać  się będzie  na  zasadach  przewidzianych  w  Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia gry miejskiej.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w grze.

4. Uczestnikom gry, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do: sprostowania danych, usunięcia  danych,  ograniczenia  przetwarzania  danych,  przenoszenia  danych,  wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko.

6. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

7.  Uczestnik  konkursu  zezwala  na  wykorzystanie  jego  imienia  i  nazwiska,  w  celu informowania (także w mediach) o wynikach gry.

8.  Organizator  oświadcza,  iż  dane  uczestników  gry  nie  będą  przetwarzane  w  sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

9.  Dane  uczestników  gry  nie  będą  udostępniane  podmiotom  zewnętrznym,  z  wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa.

10  Organizator  stosuje  środki  techniczne  i  organizacyjne  mające  na  celu  należyte, odpowiednie  do  zagrożeń  oraz  kategorii  danych  objętych  ochroną  zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

§ 5. Zasady Gry

1. Gra odbędzie się 15 lipca 2018 r. w Skarżysku-Kamiennej. Rozpocznie się o godz. 14:30 i potrwa ok. trzy godziny.

2. Punktem startowym Gry jest skrzyżowanie ulic Staszica i Limanowskiego na Kamiennej, przy budynku dawnego kina „Kometa”.

23. Zadaniem uczestników Gry będzie odnalezienie na podstawie otrzymanych wskazówek miejsc,  w  których  zlokalizowane  były  pozostałe  kina  w  mieście,  przejście  całej  trasy i wykonanie zadań konkursowych na poszczególnych punktach kontrolnych.

4. Po trasie Gry poruszać się będzie wolno tylko pieszo. Zabrania się korzystać z komunikacji miejskiej, rowerów, samochodów, skuterów i innych pojazdów.

5. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

6. Gra zakończy się ok. godziny 17:30. Odnalezienie miejsca finału Gry jest jednym z zadań konkursowych. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem miejsca finału, uczestnik gry może uzyskać informację pod numerem tel. 517 968 351, na pół godziny przed planowanym zakończeniem Gry.

§ 6. Wyłanianie zwycięzcy Gry

1. Wygrywa uczestnik lub grupa uczestników, którzy za wykonane zadania zbiorą największą liczbę punktów.

2. W przypadku uzyskania jednakowych wyników przez dwóch lub więcej uczestników, przeprowadzona zostanie dogrywka ustna ze znajomości tematyki filmowej.

3. Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się około godz. 17:30 w miejscu zaplanowanym na finał Gry.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu w Filii nr 1 przy ul. Towarowej 20.

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia, skrócenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani odpowiednią drogą: e-mail, sms lub telefonicznie.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie z ważnych przyczyn losowych.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here