Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Studenci Politechniki Warszawskiej pod opieką wykładowców przygotowali opracowanie, w którym wskazują ciekawe i przydatne przykłady kierunków rozwoju Skarżyska-Kamiennej. Opracowanie zostało przygotowane na potrzeby programu „Rozwój Lokalny”, czyli pozyskania inwestycji ze środków tzw. funduszy norweskich.

Skarżysko ubiega się o dotację w ramach tzw. funduszy norweskich. Ma duże szanse, aby je otrzymać, a wtedy nasze miasto na inwestycje może dostać ok. 40 milionów złotych.

Fundusze norweskie zostały przyznane. Zobacz szczegóły:

Skarżysko bez pieniędzy z funduszy norweskich

Obecnie trwają prace polegające na przygotowaniu projektu, a wśród nich pojawiają się pomysły, na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z dotacji z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, bo tak brzmi pełna nazwa funduszu utworzonego przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein przeznaczonego na wyrównywanie nierówności społeczno-ekonomicznych w Europie.

Przeczytaj więcej o funduszach norweskich dla Skarżyska:

Z czego może być słynne Skarżysko – wypełnij ankietę, która pomoże zdobyć fundusze norweskie


Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

 

Potrzeby i możliwości rozwoju Skarżyska wg Politechniki Warszawskiej

Studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej pod kierunkiem wykładowców przygotowali opracowanie pt. „Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Skarżyska-Kamiennej”.

Składa się ono z czterech części:

 • Uwarunkowania
 • Wizje oraz cele
 • Przykłady z kraju i świata
 • Rozwiązania

Uwarunkowania przestrzenne, przyrodnicze i demograficzne Skarżyska

Opracowanie opisuje miasto, również na tle regionu. Wśród atutów jest dobre położenie i skomunikowanie (linia kolejowa i droga ekspresowa S7), ale jednocześnie wskazuje minusy.

Coraz mniej ludności w Skarżysku

Długofalowym problemem Skarżyska będzie ujemny przyrost naturalny, czyli malejąca liczba mieszkańców Skarżyska. Według opracowania, w 2050 roku liczba mieszkańców Skarżyska będzie wynosić ok. 33 tysiące osób. Obecnie, w 2020 roku, jest nas ok. 44 tysiące.

Będzie też ubywać podmiotów gospodarczych. Średnio rocznie ubywa ich 51, co w perspektywie 30 lat oznaczać będzie spadek o 1530.

Problemy Skarżyska-Kamiennej

Wymiar przestrzenny

 • brak wykreowanego centrum miasta
 • podział miasta przez tory kolejowe
 • nieuregulowany stan prawny terenów

Wymiar społeczny

 • starzenie się społeczeństwa
 • wysoki poziom emigracji ludzi młodych
 • wysokie bezrobocie

Wymiar gospodarczy

 • słaba baza turystyczna i noclegowa
 • niedostateczna promocja miasta

Wymiar środowiskowy

 • utrudnione przewietrzanie i kumulacja zanieczyszczeń
 • ograniczenie funkcji rzeki Kamiennej jako lokalnego korytarza ekologicznego

Wymiar techniczny

 • zbyt mało inwestycji w infrastrukturę techniczną
 • zły stan techniczny budynków należących do zasobu mieszkaniowego gminy

Wymiar kulturowy

 • Niedostateczna oferta spędzania czasu wolnego przez młodzież

Analiza SWOT dla Skarżyska – mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia

Opracowanie zawiera też analizę SWOT (z ang. Strengths – mocne strony, Weaknesses – słabe strony, Opportunities – szanse, Threats – zagrożenia)

Silne strony Skarżyska:

 • stosunkowo duża lesistość gminy
 • walory środowiska przyrodniczego
 • możliwość wyznaczenia terenów inwestycyjnych
 • sąsiedztwo S7
 • skupiona struktura miasta
 • rozwinięta sieć szkolnictwa
 • zaplecze sportowo-rekreacyjne

Słabe strony Skarżyska:

 • wysokie bezrobocie
 • rosnące ujemne saldo migracji
 • spadek liczby ludności
 • największy udział osób po 65 roku życia
 • słaba jakość infrastruktury drogowej
 • podział miasta linią kolejową
 • brak wykreowanego centrum miasta
 • nieuregulowany stan prawny terenów
 • słaba baza turystyczna i noclegowa
 • zagrożenie powodziowe

Szanse Skarżyska:

 • wzrost znaczenia transportu kolejowego
 • pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych
 • pozyskanie nowych rynków zbytu
 • budowa zbiornika wodnego Bzin
 • zwiększenie towarowych przewozów kolejowych

Zagrożenia dla Skarżyska:

 • dalszy wzrost bezrobocia
 • konkurencja miast sąsiednich
 • starzejące się społeczeństwo
 • dalsze ograniczanie funkcji doliny rzeki Kamiennej jako regionalnego korytarza napowietrzającego
 • obniżenie stopy życiowej społeczeństwa
 • mała dynamika wzrostu gospodarczego

Wizja rozwoju Skarżyska-Kamiennej

Autorzy opracowania wskazali cztery główne kierunki rozwoju, czyli cele, jakie powinno sobie postawić Skarżysko-Kamienna, aby nie tylko zatrzymać ujemne trendy, ale i cieszyć się rozwojem.

Cele rozwoju Skarżyska:

Miasto przyjazne różnym grupom społecznym

 • rozbudowa systemu ścieżek rowerowych
 • zwiększenie możliwości spędzania wolnego czasu przez młodzież
 • modernizacja istniejących targowisk
 • tworzenie nowych osiedli oraz modernizacja istniejących zasobów
 • stworzenie nowych miejsc pracy

Miasto ekologiczne

 • podniesienie świadomości ekologicznej miasta i mieszkańców
 • zwiększenie udziału rowerów w transporcie miejskim
 • budowa wielofunkcyjnej spalarni śmieci

Rozwój rekreacji i turystyki

 • realizacja planowanego zalewu Bzin i rozwój terenów przyległych pod kątem turystyki oraz rekreacji
 • wykorzystanie potencjału terenów zielonych otaczających miasto
 • rozbudowa obsługi komunikacyjnej obszarów peryferyjnych atrakcyjnych turystycznie

Stworzenie zaplecza logistycznego

 • wyznaczenie terenów inwestycyjnych w pobliżu trasy S7
 • promocja gminy jako węzła drogowo-kolejowego o znaczeniu wojewódzkim w celu
 • zachęcenia nowych inwestorów

Rozwiązania dla Skarżyska

Opracowanie wymienia rozwiązania, jakie warto zastosować

Rozwiązania dla Skarżyska:

 • wyodrębnienie centrum miasta – obszar obejmujący urząd miasta, MCK, park miejski, stadion Ruchu, targowisko Manhattan i dworzec PKP, a dodatkowo też rynek na Dolnej Kamiennej.
 • wyznaczenie terenów rekreacyjnych
 • wykorzystanie zalewu Rejów oraz planowanego zbiornika Bzin
 • park linearny wzdłuż rzeki Kamiennej
 • turystyka survivalowa – wykorzystanie potencjału terenów zielonych, nawiązująca tematycznie do Muzeum Orła Białego
 • uzupełnienie ścieżek rowerowych – m.in. zagęszczenie sieci ścieżek oraz doprowadzenie ich do zakładów pracy
 • ścieżki dydaktyczne
 • wielofunkcyjna spalarnia śmieci
 • centrum logistyczne
 • obszary inwestycyjne

Przykłady dobrych rozwiązań z kraju i ze świata

Opracowanie podaje liczne przykłady, w tym również już nasze lokalne, jako pożądane do tego, aby Skarżysko mogło się rozwijać.

Są to:

 • Ekologiczne targowisko
 • Ekologiczne osiedla – przykład osiedla Free Park w Skarżysku-Kamiennej
 • Wielofunkcyjne spalarnie śmieci
 • Centra logistyczne

Źródło: opracowanie „Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Skarżyska-Kamiennej” – Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej