REKLAMA
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - internet światłowodowy - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna
Scarnet - telefonia komórkowa - Skarżysko-Kamienna

Podoba Ci się to, co robimy na ProSkarżysko? Więc może postawisz nam kawę? Dziękujemy! :)

Postaw nam kawę na buycoffee.to

Centrum obsługi Inwestora w Skarżysku zaprasza do udziału w konkursie „Start-up Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018” polegającym na przedstawieniu pomysłu biznesowego do zrealizowania w naszym mieście.

Konkurs polega na wyłonieniu najlepszego pomysłu biznesowego, który może być realizowany w Skarżysku. Zwycięzcy otrzymają:

 • nagrody pieniężne
 • wsparcie ze strony partnerów konkursu
 • możliwość ulokowania swojej firmy w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym

Zgłoszenia na konkurs można dokonać do 24 sierpnia 2018 roku (termin został wydłużony) poprzez wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego (poniżej do pobrania) na adres elektroniczny organizatora: coi@coi.skarzysko.pl.

REKLAMA
R-PRO - Budowa domów – Generalny wykonawca

Konkurs Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018 on organizowany w ramach III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku, które odbędzie się 31 sierpnia i 1 września br.

Regulamin Konkursu Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018 w ramach III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej 31 sierpnia – 1 września 2018 roku

§ 1

Postanowienia ogólne i cel konkursu

 1. Organizatorem konkursu o nazwie Start tup – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, z siedzibą przy ul. Legionów 122D w Skarżysku-Kamiennej, działające na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dn. 23 kwietnia 2015 r. ze zm., reprezentowane przez Pana Sławomira Ciaś – Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku-Kamiennej, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej zwane dalej Organizatorem;
 2. Fundatorami nagród w Konkursie są Organizator oraz Partnerzy Konkursu.
 3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.coi.skarzysko.pl oraz www.um.skarzysko.pl
 5. Celem Konkursu jest promocja przedsiębiorczości wśród mieszkańców Skarżyska – Kamiennej oraz powiatu skarżyskiego. W ramach Konkursu zostanie wyłoniony najlepszy pomysł biznesowy dotyczący rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej (zwany dalej Projektem).

§ 2

Zasady Uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą bądź Zespół Projektowy (dalej zwany „Uczestnikiem”).
 2. Zespół Projektowy, o którym mowa w ust. 1, to grupa osób fizycznych, które wspólnie pracują nad Projektem. Przez Zespół Projektowy rozumie się zarówno Zespół prowadzący działalność gospodarczą, jak również Zespół zmierzający do zarejestrowania prowadzonej przez siebie działalności, której przedmiotem jest zgłoszone do Konkursu rozwiązanie. 2
 3. W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy zarówno z Polski jak i z zagranicy.
 4. Uczestnicy, którzy są niepełnoletni, muszą posiadać zgodę swoich opiekunów prawnych do uczestnictwa w Konkursie.
 5. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jeden Projekt;
 6. Zgłoszenia Projektu do Konkursu należy dokonać do dnia 31 lipca 2018 r.
 7. Każdy Uczestnik zgłaszający Projekt wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 8. Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie przesłanek z ust. 1-7 oraz przedstawienie Projektu pomysłu biznesowego dotyczącego rozpoczęcia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Skarżyska-Kamiennej
 9. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Projektu na Konkurs wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego, zamieszczonego na stronie internetowej Organizatora, tj. http://www.coi.skarzysko.pl na adres elektroniczny Organizatora tj. coi@coi.skarzysko.pl
 10. Organizator zaleca Uczestnikom dołączenie do formularza zgłoszeniowego krótkiej prezentacji multimedialnej lub filmu (w formie linku do filmu lub prezentacji zamieszczonych na dostępnym serwerze lub np. na youtube, vimeo);
 11. W imieniu Zespołu Projektowego formularz zgłoszeniowy składa lider Zespołu upoważniony przez pozostałych członków Zespołu, wskazanych w zgłoszeniu, do przekazywania ich danych Organizatorowi.
 12. Projekt uważa się za zgłoszony po otrzymaniu od Organizatora wiadomości e-mail, potwierdzającej prawidłowość dokonanego zgłoszenia konkursowego.
 13. Do Konkursu można zgłaszać Projekty będące w fazie koncepcji, prototypu, we wczesnej fazie ekspansji rynkowej, a także w zaawansowanej fazie realizacji.

§ 3

Kapituła Konkursu

 1. Organem oceniającym zgłoszone Projekty i wybierającym zwycięzców jest Kapituła Konkursu (zwana dalej Kapitułą), której przewodniczy Przewodniczący. W skład Kapituły wchodzi od 3 do 7 członków.
 2. Osoby i podmioty wchodzące w skład Kapituły powołuje Organizator w terminie do dnia 30 lipca 2018 r.
 3. Kapituła złożona jest z przedstawicieli instytucji, przedsiębiorców i podmiotów współpracujących z Organizatorem,
 4. Do dnia 1 września 2018 roku skład osobowy Kapituły pozostaje niejawny;
 5. Kapituła jest organem uprawnionym do weryfikowania przesłanych zgłoszeń, żądania od Kandydatów przesłania niezbędnych wyjaśnień, a także do uznania zgłoszenia za wadliwe po stwierdzeniu, że nie spełnia ono wymagań wskazanych w Regulaminie. O uznaniu zgłoszenia za wadliwe Kandydaci zostaną poinformowani przez Organizatora.
 6. Kapituła na wniosek Przewodniczącego może przyznać również honorowe wyróżnienia. 3

§ 4

Wybór Zwycięzcy

 1. Zwycięzca zostaje wybrany spośród Uczestników, którzy spełnili wymagania określone w Regulaminie.
 2. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
 3. a) Pierwszy etap: Kapituła Konkursu oceni nadesłane zgłoszenia i zakwalifikuje nie więcej niż 3 Uczestników do etapu drugiego – etapu prezentacji. Termin: od 31 lipca do 17 sierpnia 2018 r.;
  b) Lista uczestników, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora http://www.coi.skarzysko.pl w dn. 17 sierpnia 2018 roku;
  c) Drugi etap: Prezentacja osobista Projektów przez Uczestników, w dn. 1 września 2018 roku, w trakcie III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej; Czas prezentacji dla każdego Uczestnika wynosi maksymalnie 10 minut.
 1. Wybór Zwycięzcy nastąpi w dn. 1 września 2018 roku w trakcie III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej.
 1. Kapituła Konkursu dokona wyboru Zwycięzcy, na podstawie danych zawartych w przesłanym formularzu zgłoszeniowym oraz biorąc pod uwagę przeprowadzoną prezentację w dn. 1 września 2018 roku.
 1. Kapituła Konkursu wybierze Zwycięzcę kierując się osądem profesjonalnym oraz biorąc pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
  a) doświadczenie Uczestnika w kontekście planowanego Projektu;
  b) wiarygodność diagnozy rynku leżącej u podstawy Projektu, w tym szczególnie źródła i jakość danych;
  c) innowacyjność i kreatywność Projektu,
  d) unikalność rozwiązania Projektu oraz jego potencjał rynkowy.
  Od decyzji Kapituły nie przysługuje odwołanie.
 2. Wybór zwycięzcy nastąpi w dniu 1 września 2018 r. podczas III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej.
 3. Niezależnie od decyzji Kapituły Konkursu, istnieje możliwość oddawania głosów przez uczestników III Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego w Skarżysku-Kamiennej (publiczność) na Projekty. Każdy z uczestników może oddać jeden głos. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów otrzyma tytuł Zwycięzcy Konkursu Publiczności.

§ 5

Nagroda

 1. Zwycięzca Konkursu otrzyma:

a) tytuł „Zwycięzca Konkursu Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku – Kamiennej 2018”;
b) nagrodę pieniężną w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych, 00/100);
c) pozytywną opinię Centrum Obsługi Inwestora do ulokowania swojej działalności w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;
d) wsparcie ze strony Partnerów Konkursu w zakresie rozwoju swojego Projektu; 4

2. Zdobywca 2. miejsca w Konkursie otrzyma:

a) tytuł: „Zdobywca 2. Miejsca w Konkursie Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018”
b) nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100);
c) pozytywną opinię Centrum Obsługi Inwestora do ulokowania swojej działalności w Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości lub Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym;

3. Zdobywca 3. miejsca w Konkursie otrzyma:

a) tytuł: „Zdobywca 3. Miejsca w Konkursie Start up – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 2018”
b) nagrodę pieniężną w wysokości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100);
c) wsparcie ze strony Organizatora Konkursu w zakresie wnioskowania do ulokowania swojej działalności w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym lub Skarżyskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

Nagroda pieniężna zostanie wpłacona na numer rachunku bankowego wskazany w formularzu rejestracyjnym, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego Regulaminu.

4. Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej jest stawiennictwo przedstawiciela organu zarządzającego lub członka zwycięskiego zespołu na III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku-Kamiennej.

Członek drużyny winien okazać na wezwanie Organizatora oświadczenie organu zarządzającego potwierdzające, iż jest on uprawniony do reprezentowania Zwycięzcy lub zwycięskiego Zespołu jak również do odbioru nagrody pieniężnej.

5. W przypadku niestawienia się na Forum osoby wskazanej w ust. 5, nagroda pieniężna nie zostanie przyznana.

6. Żadna z nagród, o których mowa powyżej, nie zobowiązuje jak również nie uprawnia Organizatora do jakiejkolwiek partycypacji w Projekcie, w szczególności do objęcia udziałów lub akcji.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapłaty wszelkich należności publicznoprawnych, w tym podatkowych, w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uchybienia Uczestników w tym zakresie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody pieniężnej w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik podał w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwe bądź fałszywe informacje.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą naruszać praw nabytych Uczestników Konkursu. W przypadku dokonania zmian, zostaną one podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
 4. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i materiałów video ze swoim wizerunkiem podczas uczestnictwa w III Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów video za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności w celu informacji i promocji wydarzenia. Zgoda dotyczy również nazwy, identyfikacji wizualnej oraz podstawowych informacji o Projekcie do celów promocyjnych Konkursu.
 5. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się do Konkursu, decyzje podejmuje Organizator.
 6. Organizator, a także Kapituła Konkursu zobowiązują się do zachowania tajemnicy w stosunku do wszystkich informacji zawartych w materiałach dostarczonych przez Uczestników Konkursu dotyczących Projektu.
 7. Organizator nie zwraca Uczestnikom kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym kosztów dojazdu ani nie zapewnia zakwaterowania.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym momencie przed wyborem Zwycięzcy. O odwołaniu Konkursu Organizator poinformuje Uczestników wiadomością e-mail.
 9. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. W przypadku sporów sądowych na tle stosowanie niniejszego Regulaminu, właściwym jest sąd dla siedziby Organizatora.